Wet- en regelgeving

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking krijgen de client/patiënt en de professionals te maken met diverse wet en regelgeving. De arts VG kan organisaties en cliënten/patiënten en vertegenwoordigers ondersteunen bij het navigeren door soms onduidelijke regelgeving of ingewikkelde procedures. Tevens kan de arts VG een rol vervullen bij de implementatie en uitvoering van wet en regelgeving.

Vigerend recht

De Wet zorg en dwang (Wzd)

 De Wzd is sinds 1 januari 2020 in werking. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening.

 De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ligt aan de basis van alle zorgverlening.

De WGBO gaat over de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt.

De WGBO regelt de rechten en plichten van patiënten/cliënten die een geneeskundige behandeling krijgen; niet alleen voor medische onderzoeken en behandelingen, maar ook voor alle zorg die daarmee samenhangt.

De regels van de WGBO gelden daarom vaak ook voor jeugdhulp, namelijk als die hulp bestaat uit een geneeskundige behandeling. Te denken valt aan jeugd-GGZ en behandeling van jongeren met een lichte verstandelijke beperking.

Wet langdurige zorg (WLZ)

Zorg voor mensen die levenslang en levensbreed ondersteuning nodig hebben is geregeld in de Wet langdurige zorg. Een indicatie geeft recht op zorg in een Wlz-instelling of op zorg thuis.

De Wlz wordt feitelijk uitgevoerd door zorgkantoren. Deze zorgkantoren hebben zorgplicht. Dat betekent dat het zorgkantoor voldoende en goede zorg inkoopt bij zorgaanbieders én de persoonsgebonden budgetten (pgb) regelt.

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt aanvragen voor voorzieningen uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en geeft hier indicaties voor.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen  (GZSP)

Per 1 januari 2020 ging de poliklinische zorg geboden door de arts VG over naar de Zorgverzekeringswet. Dit betreft de zorg die eerder in de Tijdelijke Subsidieregeling werd gedeclareerd en die voorheen de extramurale behandeling werd genoemd. Deze zorg wordt nu geduid als GZSP: Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntengroepen.

Algemene verordening gegevensbescherming (arts VG)

(voorheen Wet bescherming persoonsgegevens)

Sinds mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (arts VG) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening legt de verantwoordelijkheid bij degene die de persoonsgegevens verwerkt, de verwerkingsverantwoordelijke. Die moet kunnen aantonen dat zijn  gegevensverwerkingen voldoen aan de eisen van de Verordening en dat het niveau van beveiliging is afgestemd op de mogelijke risico’s van de gegevensverwerkingen voor degene van wie de gegevens worden verwerkt (de betrokkenen). Dat vereist onder meer inzicht in de gegevensverwerking en een privacybeleid. Verwerkingsverantwoordelijke moet  ook tegemoet komen aan de rechten van betrokkenen die onder de Verordening zijn aangescherpt en uitgebreid zoals het recht van inzage, rectificatie en vergetelheid.

Bij niet naleving van de Verordening kan de Autoriteit Persoonsgegevens hoge boetes opleggen.

Producten bij dit thema

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.