AVG-Polikliniek

Het regionaal expertisecentrum voor medische begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking

Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

Van:
AVG Consultancy
M. Fischer

1.0 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondergetekende : M.Fischer, geregistreerd bij de KvK te Utrecht onder nummer 66822378
Opdrachtgever : de partij die met M.Fischer een overeenkomst wenst aan te gaan of is aangegaan

1.1 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en
overeenkomsten waarbij ondergetekende goederen of diensten levert van welke aard ook.

1.2 Aanbieding en acceptatie
1. Alle offertes en prijsopgaven door ondergetekende gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd
betreft en vervallen na 30 dagen.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door ondergetekende is ontvangen en geaccepteerd.
3. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden schriftelijk tot stand komen.
4. Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Duur en beëindiging
1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Ondergetekende heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren dan wel indien de onderneming wordt geliquideerd. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4 Levertijd
1. De door ondergetekende opgegeven termijnen zijn globaal en slechts informatief. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

1.5 Overmacht
1. Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
2. In aanvulling van al hetgeen in de wet onder overmacht wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden overmacht zijdens ondergetekende op:
Indien de overmacht situatie niet langer dan twee maanden duurt, behoudt ondergetekende zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht opleveren zich niet meer voordoen. Indien zulks langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder opzegtermijn. Ondergetekende behoudt zich alsdan het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst tot dat moment zijn verricht.
Vertraging bij of tekortkoming door derde partijen en/of toeleveranciers

1.6 Prijzen
1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde leveringen en diensten van ondergetekende. Eventuele leveringen en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door ondergetekende worden verricht, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien hiermee minder dan 10% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, zal in onderlinge overeenstemming een vaste prijs in rekening worden gebracht.
2. De navolgende omstandigheden worden vermoed aanleiding te geven tot meerwerk en daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:

Eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan ondergetekende kenbaar zijn gemaakt;
Gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door ondergetekende in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop ondergetekende weinig of geen invloed kan uitoefenen;
Tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk geheel of gedeeltelijk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dat niet werd gewenst.
4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij ondergetekende gebruikelijke methoden.
5. Ondergetekende is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien ondergetekende niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
6. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
7. Alle prijzen zijn exclusief BTW (daar waar toepasbaar) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
8. Ondergetekende heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

1.7 Betalingsvoorwaarden
1. Facturering vindt eenmaal per kalendermaand plaats.
2. Ondergetekende is steeds gerechtigd voorafgaand aan – of ter voortzetting van – zijn dienstverlening middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is ondergetekende bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, c.q. op te schorten of te staken.
3. Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door ondergetekende aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien ondergetekende zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn verschuldigd.

1.8 Intellectueel eigendom
De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde protocollen, screeningsinstrumenten, scholingsmaterialen, etc. alsmede al de voorbereidende materialen zoals analyses en ontwerpen komen uitsluitend toe aan ondergetekende en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. Niets in deze voorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.
Ondergetekende zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie die gegrond is op de bewering dat de door
ondergetekende zelf ontwikkelde en/of gebruikte protocollen, screeningsinstrumenten, scholingsmaterialen, etc. inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht, en zal de daaruit voortvloeiende kosten en/of eventueel bij gerechtelijk vonnis toegekende schadevergoeding betalen mits Opdrachtgever binnen 15 dagen nadat een dergelijke actie is aangespannen ondergetekende daarvan schriftelijk in kennis stelt en kopieën verstrekt van alle desbetreffende correspondentie en het verweer tegen een dergelijke actie alsmede alle onderhandelingen teneinde tot een schikking te komen uitsluitend gevoerd zullen worden door ondergetekende.
Ondergetekende is niet gehouden tot enige vrijwaring indien:
De (beweerde) inbreuk het gevolg is van het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door Opdrachtgever aan ondergetekende;
Opdrachtgever de door ondergetekende geleverde zaken op een andere wijze of voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze (voor zover aan ondergetekende bekend) waren bestemd, geleverd of ontwikkeld;
In door ondergetekende geleverde zaken door anderen dan ondergetekende wijzigingen zijn aangebracht of deze anderszins zijn bewerkt;
Het voorgaande bevat de volledige aansprakelijkheid van ondergetekende met betrekking tot inbreuk op industriële of intellectuele eigendomsrechten van derden.

1.9 Geheimhouding
1. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.10 Informatie
1. Opdrachtgever zal alle gegevens en bescheiden, welke ondergetekende nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking stellen.
2. Ondergetekende heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ondergetekende ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Voor schade, voortvloeiende uit onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever is ondergetekende niet aansprakelijk.

1.11 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen
1. Voor zover ondergetekende bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan ondergetekende op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ondergetekende of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met ondergetekende.
2. Ondergetekende is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in data, apparatuur of informatiesystemen die zijn vervaardigd door anderen dan ondergetekende, daaronder begrepen de door ondergetekende gebruikte eigen off-the-shelf software of bij Opdrachtgever in gebruik zijnde (pakket)software waaronder ECD, EPD, EVS, etc.
3. De totale aansprakelijkheid van ondergetekende wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot directe schade ten belope van maximaal tweemaal het bedrag dat met die overeenkomst is gemoeid. (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 maanden, wordt dit bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere aansprakelijkheid van ondergetekende voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van maar niet beperkt tot aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ondergetekende van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart ondergetekende tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

1.12 Wijziging van de voorwaarden
1. Ondergetekende behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen per deze datum.

1.13 Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ondergetekende en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde Nederlandse rechter aanhangig worden gemaakt.

Hoofdstuk 2 – Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien ondergetekende diensten verleent zoals opleidingen, cursussen, trainingen en ondersteuning.
Deze aanvullende bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen onverlet.

Ondergetekende zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval
overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
Voor zover de dienstverlening bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan ondergetekende steeds
vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen.
De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zijn voor rekening van
Opdrachtgever.

Vestigingen

Medische praktijk De vliegeraar
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere

Huisartsenpraktijk Waterwijk
Voorstraat 333 8226 KB Lelystad

Gezondheidscentrum De fenix, 1e etage
Lijnbaan 12, 8011 AR Zwolle

Huisartsenpraktijk Het dok
Vlechttuinen 1G, 8322 BA Urk

Artsinformatie

AVG-polikliniek:
AGB code 84058472

M. Fischer:
AGB code 84057012
BIG 39043893501

K. Magilsen:
AGB code 84026317
BIG 99061281901

R. van Dijken:
AGB Arts-VG 84025297
AGB Seksuoloog NVVS 90105515
BIG 59052417901

A. Kanninga:
BIG 79061991701
AGB Code 84121880

S. Beumer:
BIG 19912320301
AGB Code 84028026

Bedrijfsinformatie

AVG Polikliniek is onderdeel van AVG Consultancy B.V.
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere
KVK: 88527077

Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Lidmaatschappen

NVAVG