PRIVACYSTATEMENT AVG CONSULTANCY/AVG POLIKLINIEK

Inleiding

De visie van AVG Consultancy is: ‘Als specialist op het gebied van gezondheidsproblematiek bij mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt en behandelt de arts VG de bijzondere medische zorgbehoeften van mensen met een verstandelijke beperking in het streven de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking op een zo hoog mogelijk niveau te realiseren.’

Wij hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid naar onze cliënten, leerlingen, medewerkers en betrokkenen. AVG Consultancy zet zich dan ook in om de persoonlijke levenssfeer en privacy van onze cliënten, medewerkers en andere bij de zorg betrokken mensen te beschermen. We begrijpen dat persoonsgegevens meer zijn dan alleen maar gegevens van betrokkenen. Daarom spelen we actief in op de invoering van scherpere privacyregels, zodat we nu én in de toekomst voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de privacy. AVG Consultancy geeft hiermee richting aan privacy en laat zien dat zij de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft. Kortom: AVG Consultancy vindt jouw privacy belangrijk. We leggen in ons privacystatement uit hoe we met (bijzondere) persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens?

Het begrip ‘persoonsgegevens’ staat voor alle informatie over jou aan de hand waarvan AVG Consultancy jou kan identificeren. Je kunt hierbij denken aan je naam, geboortedatum en adres. Maar ook aan een foto of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over je gezondheid of beperking.

Van wie verwerkt AVG Consultancy persoonsgegevens?

AVG Consultancy verwerkt de persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft. AVG Consultancy verwerkt persoonsgegevens van cliënten, leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

AVG Consultancy is verwerkingsverantwoordelijke en dus verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt AVG Consultancy persoonsgegevens?

AVG Consultancy verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze doelen zijn hieronder kort beschreven:

Overeenkomst

AVG Consultancy kan jouw persoonsgegevens verwerken omdat zij een met jou gesloten overeenkomst moet uitvoeren. Je kunt hierbij denken aan de zorgovereenkomst, de arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

Relatie met jou aangaan en onderhouden

Als je bij ons in zorg wil komen, bij ons wil komen werken of op een andere manier bij ons betrokken wil zijn, hebben wij persoonsgegevens van je nodig. Bijvoorbeeld je naam en contactgegevens.

Nieuwe zorgvormen, producten en diensten

We kunnen jouw gegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe zorgvormen, producten of diensten of om beter op je wensen in te spelen.

Wettelijke verplichtingen

Soms is AVG Consultancy wettelijk verplicht om jouw gegevens te verwerken. Deze verplichtingen staan bijvoorbeeld in de zorgwetten, Arbowet en belastingwetten.

Kwaliteitsverbetering

AVG Consultancy streeft altijd naar kwaliteitsverbetering. Daarbij hebben we jouw input nodig. Om jouw input te kunnen ontvangen is het soms nodig om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een cliënt- of medewerkerstevredenheidsonderzoek, een audit- of een prismaonderzoek.

Administratie

AVG Consultancy is verplicht een gedegen administratie te voeren. Daarvoor is het noodzakelijk om jouw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld wanneer je extra diensten hebt afgenomen van AVG Consultancy.

Wetenschappelijk onderzoek

AVG Consultancy kan jouw gegevens, nadat jij daarvoor je toestemming hebt gegeven, gebruiken voor het doen van wetenschappelijk onderzoek binnen de medisch ethische kaders.

Contractsvoorwaarden

Veelal is AVG Consultancy verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken om te kunnen voldoen aan de voorwaarden die financiers stellen aan de geleverde zorg en/of dienstverlening en/of onderwijs.

Klachten/geschillen

AVG Consultancy heeft verschillende regelingen over klachten en geschillen. Als er een klacht of geschil is waarbij jij betrokken bent, dan kan AVG Consultancy jouw gegevens verwerken voor de behandeling hiervan.

Beveiligen locaties AVG Consultancy

Om goede zorg te kunnen verlenen moet AVG Consultancy een veilige omgeving bieden aan haar cliënten, medewerkers en bezoekers. AVG Consultancy doet dit door haar zorgparken, gebouwen, terreinen en eigendommen van cliënten, medewerkers en betrokkenen te beveiligen. AVG Consultancy heeft daarom op verschillende locaties camera’s geplaatst. Deze camera’s zijn zichtbaar en worden aangeduid. Hierdoor is het mogelijk dat jouw persoonsgegevens door AVG Consultancy worden verwerkt.

Werving en Selectie van nieuw personeel

Óm te beoordelen of AVG Consultancy een arbeidsovereenkomst wil aangaan met een sollicitant, heeft zij persoonsgegevens nodig van de sollicitant zoals een CV, NAW, controle identiteit, geldige VOG en mogelijk een assessment.

Aanvraag Social Return On Investment (SROI)

SROI is bedoeld om mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven op de arbeidsmarkt of ontwikkelmogelijkheden. Overheden zoals gemeenten vragen bij overheidsopdrachten (inkopen en aanbestedingen) aan hun leveranciers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen hun organisatie zolang zij een overheidsopdracht van de gemeente uitvoeren. Om aan te kunnen tonen dat AVG Consultancy aan deze verplichting voldoet, is AVG Consultancy gehouden persoonsgegevens van sollicitanten/medewerkers aan de gemeente te verstrekken.

Aanvraag subsidies

Voor bepaalde medewerkers ontvangt AVG Consultancy subsidie en/of kortingsmogelijkheden. Om te bepalen of een medewerker hiervoor in aanmerking komt en om hierop aanspraak te maken, verwerkt AVG Polikliniek persoonsgegevens. AVG Polikliniek deelt deze gegevens met het UWV, Belastingdienst, Gemeenten en/of andere overheidsinstanties.

Welke persoonsgegevens verwerkt AVG Consultancy?

Sollicitanten/medewerkers

Als je solliciteert op een vacature bij AVG Consultancy en/of je gaat werken bij AVG Consultancy is het mogelijk dat de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingen, beschikbaarheid, CV, je motivatie en resultaten van een screening en/of (e) assessment.

Bij aanmelding op een job alert verwerkt AVG Consultancy jouw naam, e-mailadres, zoekcriteria en de gekozen frequentie om de job alert te ontvangen.

Als AVG Consultancy een arbeidsovereenkomst met je wil aangaan, verwerkt zij de volgende gegevens:

 • een kopie van jouw geldig ID bewijs;
 • een kopie van jouw bankpas ter controle van jouw rekeningnummer;
 • een formulier loonheffingen.
 • een Eigen Verklaring;
 • een recente Verklaring omtrent gedrag (VOG);
 • is voor de betreffende functie waarvoor de vacature is uitgezet bepaald dat je hiervoor geregistreerd moet zijn in het BIG register, dan wordt door ons gecontroleerd of aan jou een maatregel of bevel is opgelegd;
 • Ben je geregistreerd in het SKJ? Dan registreren we in het SKJ sub-register, jouw registratienummer en tot wanneer de registratie geldig is;
 • Wij stellen ook een vraag over uitkeringen voorafgaand aan de indiensttreding om te bepalen of er subsidie en/of kortingsmogelijkheden zijn voor AVG Consultancy;
 • In het geval van een stage of leerwerkplek, vragen wij om een praktijkovereenkomst.

Leerlingen

Op grond van onderwijswetgeving kan AVG Consultancy verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken aan de Onderwijsinspectie ten behoeve van het door de Onderwijsinspectie uit te voeren toezicht. Indien AVG Consultancy persoonsgegevens verstrekt aan de Onderwijsinspectie zal zij dat alleen doen voor zover zij daartoe op grond van de wet- en regelgeving verplicht is.

Verwerkt AVG Consultancy ook bijzondere persoonsgegevens?

Ja, AVG Consultancy verwerkt ook bijzondere persoonsgegevens.

Cliënten

De volgende bijzondere persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt:

 • Op grond van zorgwetgeving is AVG Consultancy verplicht voor iedere cliënt een dossier in te richten waarin een aantal onderwerpen bijgehouden worden: de gezondheid van de cliënt, de geboden zorg en/of ondersteuning en alle overige informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van goed zorgverlenerschap.
 • Op grond van zorgwetgeving is AVG Consultancy verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over iedere calamiteit die heeft plaatsgevonden in de zorgverlening en als er sprake is van geweld binnen de zorgrelatie. Ook is AVG Consultancy verplicht persoonsgegevens te verstrekken aan bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) bij het voorkomen van bepaalde infectieziekten.
 • Bij signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling verstrekt AVG Consultancy, indien mogelijk met jouw toestemming, persoonsgegevens aan Stichting Veilig Thuis zodat onderzoek kan plaatsvinden en het geweld zo spoedig mogelijk kan worden gestopt.
 • In het kader van het doen van wetenschappelijk onderzoek verwerkt AVG Consultancy gegevens over de gezondheid en/of beperkingen van cliënten. Hiervoor wordt uitdrukkelijke toestemming aan jou gevraagd. Het onderzoek voldoet aan alle medische en ethische kaders.

Sollicitanten en medewerkers:

De volgende bijzondere persoonsgegevens van sollicitanten en medewerkers worden verwerkt:

 • Op grond van belastingwetgeving is AVG Consultancy verplicht een document ter identificatie van de medewerkers op te nemen in de administratie. Daarom wordt in het personeelsdossier een afschrift van het identiteitsbewijs bewaard met daarop een foto van de medewerker en zijn nationaliteit.
 • AVG Consultancy mag in een aantal gevallen gegevens over de gezondheid van een medewerker verwerken. In het kader van re-integratie/begeleiding van medewerkers of uitkeringsgerechtigden, in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid en/of aanvraag van subsidies met een wettelijke grondslag.
 • AVG Consultancy verwerkt uitsluitend noodzakelijke gegevens over de gezondheid van medewerkers. Dat zal in het kader van re-integratie/begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers zijn of in verband met de aanvraag van subsidies met een wettelijke grondslag/SROI.
 • Om de contributie van het lidmaatschap van de vakbond van de medewerker te verwerken onder de werkkostenregeling op grond van artikel 12.1 van de CAO Gehandicaptenzorg is het noodzakelijk dat AVG Polikliniek deze gegevens van de medewerker, die lid is van de vakbond verwerkt.

Hoe gaat AVG Consultancy met jouw persoonsgegevens om?

AVG Consultancy bewaart jouw persoonsgegevens zorgvuldig, niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt en conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Binnen AVG Consultancy mogen medewerkers alleen jouw persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De medewerkers van AVG Consultancy hebben allemaal een geheimhoudingsplicht.

AVG Consultancy bewaart de bijzondere persoonsgegevens van cliënten minimaal twintig jaar. Dit doen we in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de Wet Zorg en Dwang.

Met wie deelt AVG Consultancy jouw persoonsgegevens?

AVG Consultancy werkt samen met andere dienstverleners, bijvoorbeeld andere zorgaanbieders. Soms is het voor AVG Consultancy noodzakelijk om jouw persoonsgegevens te delen met deze dienstverleners. AVG Consultancy doet dit alleen als dat in overeenstemming is met het doel waarvoor zij jouw gegevens heeft gekregen.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Cookies

AVG Consultancy maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. AVG Consultancy gebruikt de volgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website van AVG Consultancy. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
 • Google Analytics: AVG Consultancy neemt Google Analytics af van Google. Dit is een dienst die cookies op onze website plaatst. AVG Consultancy krijgt van Google rapportages over de wijze waarop van onze website gebruikt wordt gemaakt. Hierdoor kan AVG Consultancy de kwaliteit en effectiviteit van de website meten. AVG Consultancy gebruikt Google Analytics op de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgeschreven wijze.AVG Consultancy deelt geen persoonsgegevens met Google.

WIFI-netwerk van AVG Consultancy

AVG Consultancy stelt op een aantal locaties een WIFI-netwerk beschikbaar aan cliënten, medewerkers, leerlingen en derden. AVG Consultancy bewaart gedurende drie weken de geschiedenis van het internetgebruik van medewerkers. Na deze drie weken wordt dit automatisch verwijderd. AVG Consultancy bekijkt deze gegevens niet, tenzij er sprake is van een zwaarwegende reden.

Wat zijn jouw rechten?

 • Recht op informatie en inzage
  Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben, dan kun je dat aan ons vragen.
 • Recht op correctie/verwijdering
  Vind je dat bepaalde gegevens niet kloppen, dan kun je een verzoek doen tot wijziging, aanvulling of verwijdering van die gegevens.
 • Recht op beperking
  In sommige gevallen kun je AVG Consultancy vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk te staken. Dit kan onder andere in afwachting van een correctieverzoek of de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht op bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens door AVG Consultancy. AVG Consultancy zal beoordelen of zij aan jouw bezwaar tegemoet kan komen.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Als je dat wilt dan kan AVG Consultancy de door jou aan AVG Consultancy verstrekte gegevens rechtstreeks overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Wil je weten hoe je actie kunt ondernemen? Meer informatie kan je vinden op de website van AVG Consultancy. Ook kan je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van AVG Consultancy via het emailadres dataprotectionofficer@avgconsultancy.nl

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?

Als je een vraag of klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door AVG Consultancy dan kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van AVG Consultancy via dataprotectionofficer@avgconsultancy.nl

Na ontvangst van jouw verzoek controleren we jouw identiteit aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. Bij twijfel kunnen wij je (telefonisch) vragen om aanvullende gegevens. In het uiterste geval kunnen wij je vragen om zich te laten identificeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Hiervoor zijn twee manieren:

 • Je kan dat legitimatiebewijs in persoon laten zien bij onze Data Protection Officer.
 • Je kan een kopie opsturen waarbij niet alle gegevens zichtbaar zijn. Nadat u geïdentificeerd bent, wordt de kopie van uw legitimatiebewijs meteen vernietigd.

Je ontvangt uiterlijk 1 maand na ontvangst van jouw verzoek een reactie van ons.

Aanvullende informatie met betrekking tot cliëntgegevens

Een cliënt of een vertegenwoordiger van de cliënt kan niet in alle gevallen zelf een verzoek indienen. Dat is afhankelijk van de leeftijd en/of de cliënt terzake van het verzoek wils(on)bekwaam is.

Leeftijd van de cliënt Cliënt terzake
wils(on)bekwaamheid
Wie mag een verzoek indienen?
Jonger dan 12 jaar N.v.t. Gezaghebbende ouders of voogd
12 tot 16 jaar Bekwaam Zowel cliënt als gezaghebbende ouders of voogd
16 jaar en ouder Bekwaam Cliënt
Jonger dan 18 jaar Onbekwaam Gezaghebbende ouders of voogd
Ouder dan 18 jaar Onbekwaam Wettelijk vertegenwoordiger

Ben je wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde?

Je dient jouw verzoek dan te voorzien van een afschrift van de beschikking waarmee je benoemd bent tot curator, bewindvoerder of mentor van betrokkene. In geval je gemachtigde bent, dien je een getekende volmacht te overleggen. Ook hiervoor geldt dat wij na ontvangst van het verzoek jouw identiteit controleren.

Kan AVG Consultancy dit privacystatement wijzigen?

AVG Consultancy mag dit reglement wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website van AVG Consultancy.

Contactgegevens AVG Consultancy

https://www.avg-polikliniek.nl
De striptekenaar 16
1336 CM Almere
085- 1306723
E. Camman is de Functionaris Gegevensbescherming van Avg consultancy. hij is bereikbaar via het mailadres dataprotectionofficer@avgconsultancy.nl

Vestigingen

Medische praktijk De vliegeraar
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere

Huisartsenpraktijk Waterwijk
Voorstraat 333 8226 KB Lelystad

Gezondheidscentrum De fenix, 1e etage
Lijnbaan 12, 8011 AR Zwolle

Huisartsenpraktijk Het dok
Vlechttuinen 1G, 8322 BA Urk

Artsinformatie

AVG-polikliniek:
AGB code 84058472

M. Fischer:
AGB code 84057012
BIG 39043893501

K. Magilsen:
AGB code 84026317
BIG 99061281901

R. van Dijken:
AGB Arts-VG 84025297
AGB Seksuoloog NVVS 90105515
BIG 59052417901

A. Kanninga:
BIG 79061991701
AGB Code 84121880

S. Beumer:
BIG 19912320301
AGB Code 84028026

Bedrijfsinformatie

AVG Polikliniek is onderdeel van AVG Consultancy B.V.
De Striptekenaar 16, 1336 CM Almere
KVK: 88527077

Privacy Policy
Algemene voorwaarden
Klachtenregeling

Lidmaatschappen

NVAVG